Kontrolní den SUKu
24. 4. 2024
Aktuální informace z dopravy
29. 4. 2024

Prohlášení vedení města Mělníka ke konání akcí typu TECHNOPARTY na jeho území.

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že nás tento týden čeká v lokalitě Na Ráji další akce typu „technoparty“, rozhodli jsme se vás seznámit se základními informacemi a postojem města Mělníka v této záležitosti. Město Mělník nedisponuje žádnou zákonnou pravomocí jak tuto akci, konající se na soukromém pozemku, zakázat. Plně si uvědomujeme, že konání akcí tohoto typu bývá spojeno s významnými riziky především na úseku ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, života a zdraví osob, majetku a životního prostředí. Na druhou stranu chápeme legitimní motivaci účastníků těchto akcí po hudebním a tanečním vyžití. Máme za to, že nejlepší cestou je dohoda organizátora akce a vedení města. Z hlediska vedení města máme jasný požadavek, a to zajistit, aby obyvatelé Mělníka a přilehlých obcí nebyli obtěžováni nadměrným hlukem a zejména v době nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin ranních měli možnost klidného spánku. Spolu s organizátorem akce jsme se domluvili na následujících pravidlech:

1. Organizátor zajistí po celou dobu akce kontaktní osobu, s kterou budou řešeny případné nastalé problémy.

2. Na místě bude přítomen zástupce vedení města radní Jindřich Špergl a ředitel městské policie Ladislav Hošmánek. Ti budou operativně s organizátorem akce nebo jím určenou kontaktní osobou řešit veškeré nastalé problémy.

3. V době od 22 hodin do 6 hodin bude zajištěno ztlumení hudební produkce, tak aby hluk neobtěžoval občany města. O intenzitě ztlumení rozhodne zástupce města.

4. Účastníci akce budou mít zakázán vstup na přilehlý hřbitov.

5. Na místě konání akce bude zajištěno potřebné hygienické zázemí.

6. Organizátor akce zajistí, aby se konání akce omezilo jen na soukromý pozemek k tomu určený.

Oproti minulým letům, kdy jsme se pokoušeli, a nutno přiznat, že bez úspěchu, akci tohoto typu zakázat, nyní přistupujeme k pokusu se s jejím organizátorem domluvit „po dobrém.“ Máme za to, že by tímto krokem mohl být nastaven do budoucna funkční model pro konání těchto akcí, které nemůžeme v případě soukromých pozemků nikterak zakazovat.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K AKCÍM TYPU „TECHNOPARTY“

1. Co to je technoparty? 

Český právní řád pojem „technoparty“ či „akce typu technoparty“ neobsahuje. Ministerstvo vnitra ve svých dokumentech za ní považuje shromáždění s předpokládanou účastí nejméně 250 osob, které od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení, přesáhne dobu jednoho dne, a při kterém může docházet k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům zejména hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi, pokud takové shromáždění není upraveno zvláštními právními předpisy.

2. Lze akci typu technoparty nepovolit či zakázat?

 Akce typu technoparty nepodléhá povolení či souhlasů orgánů veřej­né správy a nelze ji zakázat. To vychází z čl. 19 Listiny zá­kladních práv a svobod, který zaručuje právo pokojně se shromažďovat.

3. Může město akci nějakým způsobem regulovat?

Město může v podzákonném právním předpise typu vyhlášky stanovit pořadatelům i účastníkům akcí typu technoparty následující povinnosti:

a) oznamovací povinnost,

b) omezení doby konání akce,

c) určení míst, na kterých je možno tyto akce pořádat, případně zákaz jejich konání na

některých veřejných prostranstvích,

d) povinnosti pořadatelské služby.

4. Co by znamenalo porušení případné vyhlášky?

Pokud by organizátoři či účastníci akce nesplnili povinnost vyplý­vající z obecně závazné vyhlášky „k akcím typu technoparty“, neznamená tato skutečnost nemožnost akci konat, tj. zákaz konání akce. Organizátor, resp. účastníci akce by se v tomto případě dopouštěli pouze přestupku, přičemž míra jeho závažnosti by mohla ve svém důsledku oprávnit příslušné orgány ke konkrétnímu zásahu.

5. Které přestupky mohou být v souvislosti s akcí typu technoparty spáchány?

V úvahu přicházejí hlavně tyto přestupky:

a) proti pořádku v územní samosprávě

b) proti veřejnému pořádku

c) proti majetku

d) přestupky podle zákona o obcích

e)  další skutkové podstaty vyplývající z jednotlivých oblastí veřejné správy (ochrana autorského práva, ochrana příro­dy a krajiny, ochrana veřejného zdraví, ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesa, nakládání s odpady, požární ochrana, provoz

na pozemních komunikacích, ochrana ovzduší aj.)

6. Jaké pravomoci má Policie ČR?

Policie České republiky se podílí na odhalování přestupků, přičemž disponuje jednotlivými oprávněními uvedenými v zákoně o Policii České republiky. Jedná se zejména o oprávnění:

  • požadovat vysvětlení,
  • požadovat prokázání totožnost,
  • zajistit osobu,
  • odebrat zbraň,
  • k prohlídce dopravních prostředků
  • k úkonům v souvislosti s řízením o přestupcích
  • k omezení pohybu osob.

7. Může Policie ČR akci typu technoparty rozpustit?

V podstatě nemůže, neboť je v rámci svých postupů vždy povinna dodržovat zásadu přiměřenosti vyplývající z § 11 zákona o Policii České republiky. Dle této zásady musí policista postupovat tak, aby žádné osobě v důsledku zvoleného postupu (včetně rozhodnutí neprovést úkon) nevznikla bezdůvodná újma, a tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo do práv a svobod osob nezúčastněných, nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem. Při akci typu technoparty je proto potřeba vždy zvažovat všechny okolnosti dané situace – zákrok proti velké či větší skupině osob, vhodné podmínky pro zákrok, kapacity a prostředky policie, dopad akce na okolní obyvatelstvo a prostředí, možnost dohody s účastníky na dalším průběhu či době ukončení akce, jednání a chování účastníků akce atd.

8. Jaká jsou doporučení ze strany Ministerstva vnitra pro obce?

Zkušenosti z minulých let z pořádání některých akcí typu technoparty ukázaly, že v případě fungující spolupráce mezi organizátory akce, obcí a dalšími orgány lze tyto akce konat bez narušení veřejného pořádku a bez nutnosti zásahu ze strany orgánů veřejné moci. Z tohoto důvodu se doporučuje kontaktovat orga­nizátory akce a v případě jejich vstřícnosti pořádání akce s nimi koordinovat, neboť kooperace je v této souvislosti lepším řešením než represe.

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]